Emin Percussion markası adı altında satılan bütün ürünler Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası alanda bütün haklarına sahiptir. Emin Percussion markası adı altındaki ürünlerin hepsi teknik çizimleri dâhil olmak üzere her bir adımı patentli ve tescillidir.

Üst bir kavram olan fikri mülkiyet haklarının altında yer alan sınai haklar içerisinde olan marka hakkı, gayri maddi (maddesel olmayan) bir mülkiyet hakkı olarak kabul edilebilir. Markanın tescili halinde, hak sahibinin, bu marka üzerinde tekelci kullanma yetkisi olmaktadır. Tecavüzde bulunan her üçüncü şahsa karşı ileri sürülebilmesinden dolayı, marka hakkı da, diğer sınai haklar gibi, sahibine mutlak bir egemenlik yetkisi vermektedir. (Türk Patent ve Marka Kurumu)

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen ürün taklitçiliğinin olması durumunda yasal işlemler yapılacaktır.

Bu anlamda tescil kurucu bir etkiye sahiptir. 556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde, tescilli marka sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki hakka ilişkin ürün veya hizmet üçüncü kişiler tarafından;

– üretilemez,

– piyasaya sunulamaz,

– satılamaz,

– sözleşme yapmak için icapta bulunulamaz,

– ithal veya ihraç edilemez,

– ticari amaçlı kullanılamaz veya bu amaçlarla elde bulundurulamaz,

– bu amaçlarla stoklanamaz.

Markaya Tecavüz Halleri

Marka hakkına tecavüz sayılacak haller 556 sayılı KHK de ile belirlenmiş ve bu fiillere karşı hukuki ve cezai takibat imkânı, hak sahiplerine tanınmıştır.

Marka hakkına tecavüz halleri,

– Taklit etmek

– Taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak

– Lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya üçüncü kişilere devretmek

– İştirak, yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak

– Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak

Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar

Hak sahibinin ihlal ya da tecavüz hallerinde yapacağı hukuki işlemler

1- Noter aracılığı ile ihbarname ya da ihtarname göndermek

2- Görevli ve yetkili mahkemede hukuk davası açmak

3- Görevli ve yetkili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak